Leveringsvoorwaarden

1. Tariefstelling en BTW

De tarieven voor de uitvoering van trainingen zijn, met uitzondering van acteurs en inleiders, vrijgesteld van BTW. Over de overige activiteiten wordt wel BTW berekend.

2. Locatie eisen

De opdrachtgever verzorgt de locaties voor alle genoemde opleidingen. Kosten voor de locaties, inclusief het gebruik van de locatie door de trainer(s), zijn voor rekening van de opdrachtgever. De locatie beschikt over daglicht en goede airconditioning, kan minimaal 2 maal het aantal deelnemers plaatsen en de tafelopstelling is altijd in U-vorm.

3. Persoonsregistratie

Door het aangaan van een overeenkomst met Agathos wordt aan Agathos  toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Agathos uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Agathos zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

4. Planning na ondertekening

De daadwerkelijke planning (en dus uitvoering) van een opleidingsactiviteit vindt pas plaats NADAT de opdrachtgever een ondertekend exemplaar van de offerte heeft geretourneerd. De klant heeft altijd een bedenktijd van 14 dagen na opdrachtbevestiging, waarbij zonder opgave van reden de opdracht kosteloos geannuleerd kan worden. De bedenktijd vervalt bij aanvang van de training.

5. Annuleringsregeling

Op het moment dat de opdracht is verleend en de planning van het project door de opdrachtgever is goedgekeurd, gaat de annuleringsregeling van Agathos in. Onder annulering wordt verstaan: het op verzoek van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afgelasten en/of opschorten van trainings- en/of andere activiteiten op de daarvoor eerder met de opdrachtgever overeengekomen data. De annuleringsregeling houdt het volgende in, annuleren van gereserveerde dagdelen van:

vanaf 12 weken voor aanvang van de betreffende activiteit(en): geen kosten;

12 tot 8 weken voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 50% van de kosten van de geannuleerde dagdelen;

8 tot 4 weken voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 75% van de kosten van de geannuleerde dagdelen;

4 tot 0 weken voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 100% van de kosten van de geannuleerde dagdelen.

6. Opgeschorte activiteiten

Opgeschorte activiteiten die op verzoek van de opdrachtgever op andere dan de hiervoor gereserveerde data alsnog worden uitgevoerd, zullen tegen het eerder overeengekomen tarief in rekening worden gebracht, onder voorbehoud van tussentijdse tariefwijzigingen.

7. Betaling

Betaling van facturen dient binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling NA 21 dagen doch voor 42 dagen zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden verhoogd met 2% crediteurenrente. Indien het betalingstermijn met 42 dagen is verstreken (vanaf datum factuur) zal de factuur worden overgedragen aan een incassobureau. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. Meerkosten

Wanneer door extra activiteiten de werkelijke kosten, de begrote kosten overstijgen, dan vinden deze activiteiten alleen plaats na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever verzorgt de voorselectie van de deelnemers aan trainingen. Agathos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fysieke en/of psychische nadelige gevolgen van de geleverde diensten en/of producten, behoudens wettelijk vastgelegde aansprakelijkheid. Op moment van overmacht staat Agathos het vrij om de training te wijzigen.

10. Evaluatie

Agathos evalueert (al dan niet in het kader van de ISO norm 9001) al haar trainings- en adviesactiviteiten. Deze evaluatie vindt plaats na afloop van iedere training door de trainer. Indien de opdrachtgever eigen evaluatieformulieren hanteert, vindt overleg plaats tussen opdrachtgever en Agathos programma-manager. Indien gebruik gemaakt wordt van de evaluatieformulieren van de opdrachtgever verplicht deze de uitslag hiervan binnen 10 werkdagen terug te koppelen aan de trainer van Agathos.

12. Prijsindexatie

Agathos behoudt zich het recht voor bij doorlopende contracten de prijzen jaarlijks, per 1 januari te verhogen met een percentage gelijk aan de CBS index voor het type “dienstverlening” waarin zij zich begeeft. Dit kan zonder nadere aankondiging plaatsvinden.

13. Website

De opdrachtgever gaat akkoord met vermelding van de naam van de klant en het betreffende project op de website van Agathos.