Klachtenprocedure

Begripsbepalingen:

In deze klachtenprocedure wordt verstaan onder:

 1. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over diensten van de opdrachtnemer
 2. klager: opdrachtgever, deelnemer of belanghebbende van deelnemer.
 3. aangeklaagde: opdrachtnemer of uitvoerder van een dienst in opdracht van

opdrachtnemer, tegen wie een klacht is ingediend.

 1. opdrachtnemer : Agathos, bureau voor training, organisatieadvies en coaching voor openbaar bestuur, onderwijs en woningbouwverenigingen, verder genoemd als Agathos, ingeschreven in het Handelsregister van de KvK te Amsterdam onder nr. 34313950, gevestigd Bevrijdingstraat 18, 1318 AP te Almere.
 2. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Agathos een overeenkomst is aangegaan, betreffende een opdracht tot uitvoering van een dienst.
 3. Geschillencommissie: Bij geschillen kan er een bindend beroep worden gedaan bij de procedure van de OOA. www.ooa.nl

Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk
T: (033) 247 34 42
F: (033) 246 04 70
E: secretariaat@ooa.nl
KvK: 40532081

De uitspraken van Geschillencommissie zijn voor Agathos bindend. Eventuele consequenties worden door Agathos snel afgehandeld (max. 2 weken).

Indienen en behandelen van een klacht:

 1. Een klacht wordt schriftelijk voorgelegd aan de directeur van Agathos en dient gericht te worden aan:

Agathos, Mw. J.J. Kramp, directeur, Bevrijdingstraat 18, 1318 AP te Almere

 1. De ontvangst van de klacht wordt binnen zeven werkdagen schriftelijk aan de klager bevestigd door Mw. J.J. Kramp.
 2. Agathos kan, na toestemming van de klager, het (elektronisch) dossier opvragen ter zake van datgene waarop de klacht betrekking heeft.
 3. Agathos heeft geheimhoudingsplicht en zal de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen beschermen. Derhalve zal een klacht altijd vertrouwelijk worden behandeld.
 4. Agathos kan zich laten adviseren door deskundigen. Ook deze deskundigen zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht.
 5. Ingeval van beoordeling stelt Agathos de partijen zo spoedig mogelijk, dat wil zeggen binnen dertig werkdagen na de indiening van de klacht, schriftelijk met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht. Indien Agathos afwijkt van deze termijn doet zij daarvan met redenen omkleed mededeling aan de partijen, onder vermelding van de termijn waarbinnen Agathos verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 6. De klacht wordt binnen vier weken gereageerd en zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, afgehandeld.
 7. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.